Algemene voorwaarden 2019 van Stichting Jeelink KVK nr: 73418218

Voor het ondersteunen van het gedachtegoed zoals omschreven in de statuten.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offertes van de stichting Jeelink nader te noemen Jeelink-, alsmede op opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen gesloten tussen Jeelink en een wederpartij, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
1.2. Andersluidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen de partijen gesloten opdracht indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
1.4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich –indien een bepaling niet van toepassing c.q. nietig of vernietigd is- in plaats hiervan een bepaling overeen te komen, die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.
1.5. Indien Jeelink niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jeelink in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes

2.1. Alle offertes van Jeelink zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de Opdrachtgever aanvaard, heeft Jeelink het recht het aanbod binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De offerte is gebaseerd op de informatie die Jeelink door de Opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. Mondelinge toezeggingen en afspraken met de oprichter van Jeelink binden Jeelink niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. Jeelink kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Indien de aanvaarding -al dan niet op ondergeschikte punten- afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Jeelink daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jeelink anders aangeeft.
2.4. Onvoorziene kosten van door beide partijen noodzakelijk geachte activiteiten zullen nimmer zonder overleg met de Opdrachtgever door Jeelink uitgevoerd c.q. gemaakt worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Eventuele aansprakelijkheid van Jeelink blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet te wijten is. Eenzelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Jeelink bij de uitoefening van haar werkzaamheden betrekt.
3.2. Jeelink is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Jeelink aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Jeelink kunnen worden toegerekend; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3.3. Jeelink is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, schade geleden door derden of indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.4. Jeelink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jeelink is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
3.5. De opdrachtgever vrijwaart Jeelink, alsmede door Jeelink ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Jeelink toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en materialen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, Indien Jeelink uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Jeelink zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jeelink, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jeelink en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4: Beëindiging

4.1. Jeelink behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien naar haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de opdrachtgever honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindi¬ging van de werkzaamheden te voldoen. Het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst en deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever kan voor Jeelink eveneens een reden zijn tot onmiddellijke beëindiging van de opdracht. Eveneens dient de opdrachtgever het honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.
4.2. Jeelink is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Opdrachtgever het gedachtegoed van Jeelink schaadt. Middelen die voorzien zijn van communicatie middelen etc. mogen niet meer gebruikt worden.
4.3. Indien Jeelink tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. De opdrachtgever is, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Of middels automatische incasso.
5.2. Indien een factuur niet na de in lid 1 bedoelde fatale termijn is voldaan, is opdrachtgever direct van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zal de opdrachtgever aan Jeelink een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119a B.W., vermeerderd met vier procent, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
5.3. Indien de opdrachtgever, na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en na daartoe door Jeelink te zijn gemaand gedurende een door Jeelink te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en /of executiemaatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke zijn geldt.
5.4. Indien de opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan c.q. voldoet aan enige andere uit de overeenkomst of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichting jegens Jeelink, is Jeelink bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke zijn indien Jeelink heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
5.5. Jeelink heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Jeelink kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 6: Eigendom voorbehoud en intellectuele eigendom

Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud in de vorm van deze brieven, modellen, rapporten, tekeningen, posmaterialen, bidboeken, softwaremodellen e.d. blijven het eigendom van Jeelink.

Artikel 7: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

7.1. Op de tussen Jeelink en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland, zij het dat Jeelink de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont en/ of is gevestigd.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jeelink geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jeelink niet in staat is de verplichtingen na te komen. Jeelink heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Jeelink zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; Voor zoveel Jeelink ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jeelink gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke opdracht.
8.2.Middels akkoord te gaan met deze algemene voorwaarde, krijgt Jeelink toestemming de ingebrachte naw gegevens te gebruiken voor het gebruik van nieuwsbrieven, nieuwsuitingen, vermeldingen in de pers, social en gesproken tekst.